Cyfres Teithio Visa India - Canllaw i Dwristiaid Visa Indiaidd i Mussoorie ac Arunachal Pradesh

Unrhyw un yn dod ymlaen Visa Indiaidd Ar-lein ar gyfer Twristiaeth rhaid mynd trwy ein canllaw gan arbenigwyr ar Mussoorie ac Arunachal Pradesh.

 

Mae Mussoorie wedi'i drefnu'n ymarferol llai na 40 cilometr i ffwrdd o Ardal Dehradun yn Uttarakhand. Daw'r ddinas yn y cwmpas Himalaya ac mae'n enwog o'r awr arloeswr am amser hir iawn yn India. Rydyn ni'n eich helpu chi i ddarganfod trafferthu am ddim Visa Indiaidd Ar-lein (India eVisa). Mae unigolion yn taflu eu hunain o'r genedl drosodd i arsylwi ar ei gwychder rheolaidd a'i llethrau hyfryd. Mae'r ddinas wedi'i sicrhau gyda siltiau frigid, lawntiau apelgar a bryniau, yn y modd hwn mae'n un o fannau gwyliau mwyaf gwerthfawr India. Mae Mussoorie oddeutu 3 awr mewn car o brifddinas India, New Delhi. Gallwch ymweld yma rhwng canol mis Mawrth a chanol mis Tachwedd. Yn ystod stormydd a thymhorau'r gaeaf mae tywallt yn rhedeg mor ddig ac yn gwneud yr ymweliad yn eithaf anodd ei gyrraedd. Mae tymheredd y ddinas hon yn hollol cŵl yn gyson ac yn cynnig crwydrau anhygoel yn y llethrau ariannaidd gydag awel newydd. Mae awyr y mynydd yn gwneud eich symudiad yn nodedig; mae'r rhaeadrau cŵl yn eich gadael mewn sioc gyda'i gyffyrddiad cyfareddol.

Beth bynnag, dyma’r dewisiadau amgen teithiol ysgubol gyda marchnadoedd siopa cymdogaeth tra byddwch chi yn India.

Mussoorie Visa Indiaidd Ar-lein

Happy Valley

 

Mae'r Cwm Hapus yn nefoedd i ddrifftwyr ac archwilwyr, a drefnir ar wahân i stryd y ganolfan siopa ym Mussoorie. Wrth edrych i mewn, darganfyddir mai dyma lle mae Tibet wedi ymddangos gyntaf pan wnaethant ffoi o Lhasa ym 1959, wedi'i yrru gan yr arloeswr dwys Dalai Lama. Mae'r llecyn hyfryd hwn yn sefydlog gyda derw, llysiau gwyrdd cyfoethog, a deodars. Ar y cyfle i ffwrdd y bydd angen i chi ddod ar draws y llyfnder a'r tawelwch, ar y pwynt hwnnw dylech ddod.

 

Pam y dathlir y fan a'r lle hwn?

 

Mae'r llecyn ysgubol hwn yn enwog am goginio Tibet, adrodd Bwdhaeth a safbwyntiau. Ar wahân i hynny, gallwch chi yn yr un modd ymweld â'r gymuned grefyddol Fwdhaidd, cael prinderau blasus a phrynu pethau o'r siopau a'r marchnadoedd cyfagos.

 

Rhaeadr Kempty

 

Trefnir Rhaeadr Kempty ar ddrychiad 1,364 metr uwch lefel y cefnfor. Mae wedi ei amgylchynu gan fynydd hyfryd. Mae'r llethrau godidog hardd yn gwneud eich ymweliad yn wych ac yn hanfodol. Tra'ch bod chi yma, byddwch chi'n gwneud atgofion gwych i arsylwi ar y coed Bwa rhyfeddol, lawntiau bryniau, gosod diwrnod i ffwrdd, a rhaeadrau (canu alawon lliniaru wrth gwrdd â llynnoedd a nentydd).

 

Pam y dathlir y fan a'r lle hwn?

Boed hynny fel y bo, pe bai angen i chi arsylwi ar y rhain i gyd, ar y pwynt hwnnw dylech ddod yma gyda'ch perthnasau a'ch cynorthwywyr. Mae hwn yn lle coeth ar gyfer gwibdaith. Gallwch chi werthfawrogi'r rhaeadr a gallwch chi dynnu lluniau cofiadwy am oes. Mae tymheredd y fan a'r lle hwn yn aros yn cŵl ac yn lliniaru. Ar y cyfle i ffwrdd bod angen fisa brys arnoch i fynd yn India, ar yr adeg honno gallwch wneud cais ar-lein Cais Visa Indiaidd (eVisa India) ar hyn o bryd i gael e-fisa y tu mewn i 1 - 3 diwrnod.

 

Bryn Dryll

 

Firearm Hills yw'r pwynt pinacl gwiriadwy a'r ail bwynt uchaf yn Mussoorie, sy'n rhoi golygfa hardd i chi pan welwch y llethr o Ddyffryn Doon. Boed hynny fel y bo, mae'r enw'n cael o'r achlysuron o derfynu gynnau tra roedd y Prydeinwyr yn India. Mae'r fan hon yn gorwedd yn uchder o 2000 metr o uchder o lefel y cefnfor, fel hyn mae'n cynnig golygfa wych a deniadol i chi o'r uchod.

Pam fod y fan a'r lle yn glodwiw?

Mae'r grib gyfareddol hon yn enwog am lawntiau moethus, profiad, merlota, ffotograffiaeth a cherdded ar y gwyrddni atyniadol. Nid dyna bopeth, gallwch chi yn yr un modd siopa yn y bobl leol agosaf a chael coginio nefol.

 

Teml Jwalaji

 

Mae Teml Jwalaji yn lle nefol lle mae unigolion ledled y byd yn ymweld i arsylwi ar y Dduwies nefol Hindwaidd Jwalaji. Mae'r cysegr wedi ymrwymo i Jwalamukhi Mata neu'r Dduwies Sati i arwydd corfforol Jwala. Mae Jwala yn awgrymu llawer o dân di-baid. Trefnir y cysegr hwn yng ngorllewin Mussoorie ar Fryniau Benog, y tu mewn i'r strwythur hyfryd, mae hen eicon o'r Dduwies Gurga wedi'i osod mewn math o Jwalaji

 

Pam mae'r fan hon yn boblogaidd?

Dywedir i'r Dduwies Durga ymddangos fel Jwalamukhi pan oedd diafoliaid yn llywodraethu ar fynyddoedd yr Himalaya a dechrau pesteru'r bodau dwyfol. Ar y pwynt hwnnw, dewisodd y bodau dwyfol falurio'r grym llechwraidd. Fe wnaethant ganolbwyntio ar eu hansawdd, o'r ansawdd hwnnw, cododd tanau enfawr, y trawsnewidiodd y fflamau yn fenyw ifanc ac mae hi wedi cael ei hystyried yn Adishakti.

 

Llyn Mussoorie

 

Mae Llyn Mussoorie yn ddiddordeb hyfryd arall yn stryd Dehradun, sy'n cael ei ystyried fel y man gwibdaith gorau. Gwneir y llyn swynol a minuscule gan y rhaeadrau rheolaidd. Yma, fe welwch yr hwyaden wen odidog yn nofio ac yn cael gwefr allan ohoni. Boed hynny fel y bo, pe baech yn chwiliwr natur ac yn chwiliwr cytgord, bryd hynny dylech ddod yma i arsylwi ar y gwyrthiau arferol. Os ydych chi'n fordaith fyd-eang ac yn chwilfrydig i ymweld ag India, ar y pwynt hwnnw mae angen e-fisa India sylweddol arnoch chi i ddod i mewn i'r genedl.

 

Pam mae'r fan hon yn enwog?

Mae'r llecyn di-ffael hwn yn cael ei ganmol am hwylio, gwibdaith a siopa.

Yn y cyfamser, ar y cyfle i ffwrdd eich bod yn chwilio am le mor eithaf rhyfeddol i ymweld ag ef tra'ch bod yn India gyda'ch perthnasau, bryd hynny dylech ymweld â Mussoorie.

 

Canllawiau Visa India

 

Mae Visa Indiaidd bellach ar-lein (eVisa India) a Cais Visa Indiaidd ar gael ar-lein y gellir ei lenwi mewn 2-3 munud ar-lein. Dinasyddion Prydain, Dinasyddion UDA ymhlith 180 a chenedligrwydd eraill yn Yn gymwys ar gyfer Visa Indiaidd.

Mae'r rhan fwyaf o Geisiadau Visa India yn cael eu gwrthod oherwydd ansawdd lluniau pasbort gwael, gwiriwch y canllawiau ar Gofynion Llun Visa Indiaidd a Gofynion Sgan Pasbort Visa Indiaidd. Mae yna bedwar Mathau o Fisa Indiaidd . Mae popeth rydych chi erioed eisiau ei wybod am Fisa Indiaidd a sut i osgoi gwrthod yn cael sylw Gwrthodiad Visa Indiaidd a sut i osgoi.

 

Arunachal Pradesh

Mae'n ddiogel dweud eich bod chi am fentro allan i India ddiwedd y gwanwyn? Gan dybio bod hyn yn wir, ar y pwynt hwnnw rhowch eich esgidiau symud a chasglu'ch pecynnau gyda dillad er mwyn i chi allu arsylwi ar amodau hyfryd India a gallwch chi ddadorchuddio'r hanes gwych, y pos a'r smotiau gwych. Rydyn ni'n eich helpu chi i ddarganfod trafferthu am ddim Visa Indiaidd Ar-lein. Serch hynny, ar y cyfle i ffwrdd eich bod yn chwiliwr cytgord ac angen dod ar draws llonyddwch natur ar y pwynt hwnnw, dylech ymweld â'r Arunachal Pradesh; mae'r wladwriaeth wedi'i threfnu yn nwyrain uchaf India, gan gynnig cyrion i Nagaland ac Assam o'r de. Yn yr un modd, mae'r wladwriaeth yn rhannu'r cyrion cyffredinol â Myanmar o'r dwyrain, China o'r gogledd a Bhutan o'r gorllewin. Yr Itanagar yw prifddinas y wladwriaeth.

 

Visa Indiaidd Arunachal Pradesh

Mae Arunachal Pradesh yn un o'r smotiau mwyaf rhyfeddol sydd heb ei archwilio ac yn anghyfarwydd hyd yn hyn. Pan ymwelwch yma, cewch gyfle i ddod ar draws yr atyniadau hypnoteiddio.

 

Boed hynny fel y bo, dyma gyfran o'r smotiau lle gallwch ymweld tra'ch bod yn Arunachal Pradesh:

 

Parc Cenedlaethol Namdapha

 

A yw'n wir eich bod yn gariad bywyd di-enw? Ystyriwyd popeth, ar yr amod bod hyn yn wir, ar y pwynt hwnnw dylech ymweld â Pharc Cenedlaethol Namdapha yn Arunachal Pradesh. Mae'r parc hwn yn adnabyddus am ei bandas coch annwyl. Y pandas coch yw'r prif fathau o deulu Auluridae ac Aulurus, sydd â chorff cysgodol coch.

Yn y cyfamser, India yw'r prif fan lle rydych chi'n cael y cyfle anghyffredin hwn i weld y Pandas Coch hyn. Boed hynny fel y bo, mae gan India oddeutu 20 o diriogaethau lle gallwch arsylwi ar y Boblogaeth Panda Coch. Felly, efallai mai dyma'r lle gorau i ymweld â hi ddiwedd y gwanwyn, ar y cyfle i ffwrdd eich bod chi wrth eich bodd yn gwylio creaduriaid. Mewn record arall, dywedir mai'r parc hwn efallai yw'r parc mwyaf yn India ac mae'n dod yn y trydydd safle. Yma, gallwch yn yr un modd ymweld â Phentref Lisu, lle mae Red Panda yn byw ac yn chwarae am gryn amser. Ar hyd y llinellau hyn, os bydd angen i chi eu gweld, bryd hynny ni ddylech drosglwyddo'r cyfle hwn i ymweld ag Arunachal Pradesh a'i fforest law.

 

I gyrraedd y fan hon, mae'n rhaid i chi fynd i lawr ym Maes Awyr Dibrugarh yn Assam. O'r fan hon, gallwch gyrraedd Parc Cenedlaethol Namdapha y tu mewn i chwe awr.

 

Dyffryn Talle

 

Angen dod ar draws y lawntiau llannerch, siltiau hyfryd, rheithfarn, ffawna a'r olygfa ddymunol? Ymwelwch yn Arunachal Pradesh fel y gallwch weld Dyffryn Talley. Mae'n debyg mai hwn yw'r egwyl orau o'r ardaloedd trefol dan do ar y cyfle i ffwrdd y bydd angen i chi ei ryddhau o'ch problemau pwysau a bywyd. Yma, gallwch gael llawer iawn o ddarnau rhyfeddol o wybodaeth i mewn i ddiwylliant ac arferion hynafol y babanod. Byddwch yn cael eich fflamio trwy sylweddoli bod yr unigolion yma yn cynnig y diogelwch gorau i'w coedwigoedd fel y gellir amddiffyn natur am byth. Os oes angen super arnoch chi fisa brys i fynd yn Indiaar y pwynt hwnnw, mae unrhyw effaith sylweddol ar hyn o bryd i gael e-fisa y tu mewn i 24 i 72 awr

 

Yn y cyfamser, yn eich gwibdaith i Ddyffryn Talle, gallwch werthfawrogi merlota, beicio, dringo golygfa, ac ati. Serch hynny, dyma’r cymoedd gorau absoliwt i ymweld â nhw, er enghraifft, Ziro Valley, Pangey Valley, ac ati.

 

Mae'r Cymoedd gogoneddus hyn yn gartrefi unigolion Apatanis, sy'n barod yn gyson i barhau i arloesi natur a choed cefn. Beth bynnag, un o'r dulliau mwyaf adnabyddus yw na all rhywun fynd i mewn i'r coed i fynd ar ôl.

 

Cwm Mechuka

 

rydych chi'n rhywun sy'n caru ac yn gwerthfawrogi dathliad India, bryd hynny dylech ddod i Gwm Mechuka i werthfawrogi Gŵyl Losar. Mae Dyffryn Mechuka yn perthyn i Ardal Siang. Mae Byddin India yn monitro'r Cwm hwn yn gyson. Mae'n un o'r lleoedd mwyaf cyfareddol a glanaf lle gallwch chi gael eich amddiffyn yn gyson ac yn siriol. Tra'ch bod chi yma, gallwch chi aros mewn gweinyddiaeth yn dal i fyny. Nid dyna bopeth, gallwch yn yr un modd ymweld â'r Fynachlog Bwdhaidd 400 oed i weld y cerfluniau hynafol.

Cyfeirio at Visa Indiaidd ar gyfer Twristiaid tywys os ydych chi'n dwristiaid i India. Mae Visa Indiaidd Ar-lein (eVisa India) yn ddilys ar luosog porthladdoedd mynediad i India.

 

Pas Sela

 

Mae Bwlch Sela yn fynydd perffaith wedi'i sicrhau gyda golygfeydd a llethrau hyfryd. Oddi tano, gallwch arsylwi llyn cŵl a arnofiol. Boed hynny fel y bo, mae'r mynydd ar godiad o 13, 700 troedfedd gan ddechrau o'r cam cynharaf. Os bydd angen i chi ddod ar draws y man heddychlon hwn, ar yr adeg honno ymwelwch yma ddiwedd y gwanwyn. Mae Sela Pass yn cael ei ystyried yn un o'r lleoedd sanctaidd gan ei fod wedi'i amgylchynu gan 101 o lynnoedd. Os ydych chi'n fordaith fyd-eang ac yn chwilfrydig i ymweld ag India, ar yr adeg honno mae angen e-fisa India gyfreithlon arnoch chi i ddod i mewn i'r genedl.

 

Boed hynny fel y bo, nid yw Arunachal Pradesh byth yn esgeuluso dallu nifer enfawr o fforwyr, crwydriaid a darllediadau natur ledled y byd. Felly, os ydych chi'n chwilio am seibiant hwyr yn y gwanwyn, ar y pwynt hwnnw dyma'r lle gorau i fynd gyda'ch perthnasau.

Visa Indiaidd Ar-lein yn caniatáu ichi wneud cais am Visa Brys ar gyfer India. Am unrhyw eglurhad gofynnwch i'n Desg Gymorth Visa Indiaidd.