Newyddion a Gwybodaeth i Ymwelwyr

Visa India ar gyfer teithwyr Busnes (eBusiness Indian Visa)

Yn y gorffennol, mae cael Visa Indiaidd wedi profi i fod yn dasg heriol i lawer iawn o ymwelwyr. Mae Visa Busnes India wedi bod yn fwy heriol cael cymeradwyaeth na Fisa Twristiaeth India cyffredin (Visa India eTourist). Mae hyn wedi'i symleiddio nawr i weithdrefn syml ar-lein dwy funud trwy ddefnyddio technoleg yn arloesol, integreiddio taliadau a meddalwedd ôl-bac.

Mae'r holl broses bellach ar-lein heb ei gwneud yn ofynnol i'r teithiwr adael ei gartref neu ei swyddfa.

Parhewch i ddarllen ....


Pa ddyddiadau sy'n cael eu crybwyll ar eich Visa Indiaidd neu'ch Visa India electronig (eVisa India)

Mae yna dri dyddiad sy'n berthnasol i'ch Visa Indiaidd rydych chi'n eu derbyn yn electronig, India eVisa neu eTA (Awdurdod Teithio Electronig).

  1. Dyddiad Cyhoeddi ETA: Dyma'r dyddiad pan gyhoeddodd Llywodraeth India'r Visa India electronig.
  2. Dyddiad dod i ben yr ETA: Mae'r dyddiad hwn yn awgrymu'r dyddiad olaf y mae'n rhaid i ddeiliad y Visa fynd i mewn i India.
  3. Dyddiad olaf Aros yn India: Heb ei grybwyll yn eich Visa India electronig. Fe'i cyfrifir yn ddeinamig yn seiliedig ar eich dyddiad mynediad yn India a'r math o Fisa.

Parhewch i ddarllen ....


Popeth y mae angen i chi ei wybod am Fisa Indiaidd Brys

Visa Brys ar gyfer India (Visa Indiaidd Brys) gellir ei gymhwyso ar hyn wefan ar gyfer unrhyw angen uniongyrchol a brys. Gall hyn fod yn farwolaeth yn y teulu, salwch eich hun neu berthynas agos neu bresenoldeb sy'n ofynnol yn y llys.

Llywodraeth India wedi ei gwneud yn symlach i'r mwyafrif o genhedloedd wneud cais am Fisa Indiaidd electronig ar-lein (eVisa India) trwy lenwi Ffurflen Gais am Fisa India ar-lein at ddibenion Twristiaeth, Busnes, Meddygol a Chynhadledd.

Parhewch i ddarllen ....


Pa fathau o fisa Indiaidd sydd ar gael

Mae Llywodraeth India wedi sicrhau newidiadau sylweddol i'w pholisi Visa ers mis Medi 2019. Mae'r opsiynau sydd ar gael i ymwelwyr ar gyfer Visa India yn drafferthus oherwydd nifer o opsiynau sy'n gorgyffwrdd at yr un diben.

Mae'r pwnc hwn yn cwmpasu'r prif fathau o Fisa ar gyfer India sydd ar gael i'r teithwyr.

Parhewch i ddarllen ....


16 Rhesymau Pam mae India eVisa yn cael ei gwrthod | Canllaw i Osgoi Gwrthod

Mae angen i chi gael canlyniad cadarnhaol ar gyfer eich ymweliad ag India. Bydd y canllaw hwn yn eich cynorthwyo i gael canlyniad llwyddiannus ar gyfer eich cais am Indian Visa Online (eVisa India) fel y gall eich taith fod yn rhydd o straen. Os dilynwch y canllaw hwn yna bydd y siawns o wrthod yn cael ei leihau i'r eithaf ar gyfer eich Cais Visa Ar-lein Indiaidd gwnewch gais ar-lein yma.

Parhewch i ddarllen ....


Gofynion Llun Visa India

Cefndir

Rhaid i chi fod yn ymwybodol bod angen set o Visa Indiaidd ar-lein (eVisa India) dogfennau ategol. Mae'r dogfennau hyn yn wahanol yn dibynnu ar y Math o Fisa Indiaidd rydych chi'n gwneud cais.

Parhewch i ddarllen ....


Gofynion Sgan Pasbort Visa India

Cefndir

Os ydych chi'n ffeilio am unrhyw un o'r Mathau o Fisa Indiaidd, o leiaf mae angen i chi uwchlwytho'ch pasbort ar gyfer Visa India electronig ar-lein (eVisa India) trwy'r wefan hon. Mae'r ddolen i uwchlwytho'ch pasbort ar gael i chi ar ôl i'r taliad gael ei wneud a'i ddilysu'n llwyddiannus gennym ni. Manylion ychwanegol ar ba mae angen dogfennau ar gyfer gwahanol fathau o India Visa yn cael eu crybwyll yma. Mae'r dogfennau hyn yn wahanol yn dibynnu ar y Math o Fisa Indiaidd rydych chi'n ei wneud.

Parhewch i ddarllen ....


Proses Ymgeisio Visa Indiaidd

Cefndir

Roedd Ffurflen Gais am Fisa India yn ffurflen bapur tan 2014. Ers hynny, mae mwyafrif y teithwyr ac yn manteisio ar fuddion y broses ymgeisio ar-lein. Mae cwestiynau cyffredin ynglŷn â Chais Visa Indiaidd, ynghylch pwy sydd angen ei gwblhau, y wybodaeth sy'n ofynnol yn y cais, yr amser y mae'n ei gymryd i'w gwblhau, unrhyw ragamodau, gofynion cymhwysedd, a chanllawiau dull talu eisoes wedi'u darparu'n fanwl yn hyn cyswllt.

Parhewch i ddarllen ....


5 Lle Gorau i Ymweld â Nhw Yn India

Crynodeb

Rydym yn cymryd yn ganiataol, os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, yna rydych chi'n gwneud ymchwil i'r dinasoedd a'r lleoedd i dwristiaid sydd gan India i'w cynnig. Mae gan India dapestri cyfoethog ac amrywiaeth helaeth, nid oes prinder lle i ymweld ag ef. Os ydych chi'n dramorwr sy'n darllen hwn, yna dylech wneud cais yn gyntaf am Visa electronig ar gyfer India, ar ôl gwirio eich bod yn cwrdd Gofyniad Visa Indiaidd.

Gadewch inni gyrraedd y 5 lle twristaidd gorau yn India ar gyfer ymwelwyr.

Parhewch i ddarllen ....


A ellir Adnewyddu neu Ymestyn Visa India - Canllaw cyflawn

Mae Llywodraeth India wedi cymryd y llenwad a ddarperir gan Dwristiaeth i economi India o ddifrif, ac felly wedi creu dosbarthiadau newydd o fathau Visa India, ac wedi ei gwneud yn gyfleus i gael Visa Indiaidd ar-lein (India eVisa). Mae Polisi Visa India wedi esblygu'n gyflym dros y flwyddyn gydag eVisa India (electronig India Visa Online) yn arwain at y mecanwaith ar-lein mwyaf syml, hawdd a diogel o gaffael Visa India i'r mwyafrif o wladolion tramor. Mae economi India yn parhau i dyfu yn y sectorau gwasanaethau, diwydiannol ac amaethyddol. Twristiaeth yn India yn biler twf allweddol.

Parhewch i ddarllen ....


Gofyniad Enw Cyfeirio ar gyfer Visa Indiaidd Ar-lein (eVisa India)

Os ydych chi'n bwriadu ymweld ag India, yna'r math hawsaf o fisa i India ei gymhwyso ymhlith yr holl Mathau Visa India sydd ar gael yw'r Visa India Ar-lein (eVisa India). Mae'r Ffurflen Gais am Fisa Indiaidd yn gofyn am ateb yn yr ail ran i gwestiwn na ellir ei adael yn wag, ynghylch Cyfeirio yn India, mewn geiriau eraill mae'n gwestiwn gorfodol yn y Cais Visa Indiaidd. Yn y pwnc hwn hoffem egluro nifer o amheuon sydd gan deithwyr Indiaidd yn ystod y broses ffeilio a cheisio fisa.

Parhewch i ddarllen ....


Cyfeirnod Mae angen ateb yn y wlad gartref yn India Visa Ar-lein (eVisa India)

Mae'n ofynnol i chi wneud cais am electronig Visa Indiaidd Ar-lein, y math hawsaf o fisa yn Mathau Visa India.

Mae un o'r cwestiynau yn Ffurflen Gais am Fisa Indiaidd sy'n gofyn am ateb gorfodol, ni ellir gadael yr ateb hwn yn wag, mae'n ymwneud â'r enw cyfeirnod yn ei wlad gartref, mae hyn yn gofyn am enw'r person rydych chi'n ei adnabod tra'ch bod chi'n llenwi Cais Visa Indiaidd. Yn y swydd hon, byddwch yn cael atebion clir i'r cwestiynau a godir ar y pwnc hwn fel eich bod yn gallu ateb yn glir a chael profiad hawdd o lenwi Ffurflen Gais am Fisa Indiaidd.

Parhewch i ddarllen ....


Popeth y mae angen i chi ei wybod am Rwpi Indiaidd ac Arian Cyfred

Yr arian cyfred a gyflogir yn India yw'r rwpi Indiaidd (₹). Mae'r Mae Rwpi Indiaidd yn arian caeedig mae hynny'n awgrymu na ellir prynu Rupees y tu allan i India a mae cyfyngiadau ar faint y gellir ei dynnu allan o India . Mae hyn yn golygu y gall bron pob teithiwr allu cael Rwpi Indiaidd yn unig trwy gyfnewid eu harian ar ôl iddynt gyrraedd India.

Parhewch i ddarllen ....


Visa Indiaidd BRYS (eVisa India) a Chais Visa Brys India

Mae yna amgylchiadau lle mae angen i chi deithio i India ac angen fisa ar gyfer India mewn argyfwng. Gall hyn fod oherwydd salwch, marwolaeth, achosion cyfreithiol neu gysylltiadau eraill sy'n gofyn am bresenoldeb ar unwaith.

A oes Dosbarth Visa Brys neu Fisa Indiaidd ar gyfer Brys?

Parhewch i ddarllen ....


Popeth y mae angen i chi ei wybod am ofynion Visa Indiaidd ar gyfer llong Mordeithio

Llywodraeth India wedi ei gwneud hi'n hawdd iawn i deithwyr llongau Mordeithio archwilio a mwynhau India. Gallwch ddarganfod am holl ofynion Visa Online India (eVisa India) ar hyn wefan. Mae teithio yn antur wefreiddiol, pe bai'r antur hon yn cymysgu â'r daith llong fordaith, yna efallai yr hoffech chi archwilio India hefyd pan fydd y llong fordeithio yn angori ar harbwr India.

Parhewch i ddarllen ....


Cyrraedd Fisa Twristiaeth India ym Maes Awyr Delhi (Indira Gandhi International)

Y porthladd mynediad mwyaf cyffredin i dwristiaid rhyngwladol sy'n teithio i India yw prifddinas Indiaidd New Delhi. Enwir maes awyr glanio prifddinas India New Delhi yn faes glanio Maes Awyr Rhyngwladol Indira Gandhi. Dyma'r maes awyr prysuraf a mwyaf yn India, gall twristiaid ei gyrraedd mewn tacsi, car a rheilffordd metro.

Parhewch i ddarllen ....


Rhaid gweld lleoedd yn Jaipur ar gyfer Twristiaid

Mae Jaipur, a elwir hefyd yn Ddinas Binc India, yn fan lle mae traddodiad a moderniaeth yn dod at ei gilydd mewn undeb perffaith. Mae'n ddinas fetropolitan fodern ynddo'i hun gyda bywyd prysur ei hun ond ar yr un pryd mae hefyd yn crisialu swyn a didwylledd hynafol Rajasthan y mae'n brifddinas iddi. Byddai Jaipur yn darparu profiad ymgolli o fod mewn dinas fodern sydd hefyd â chysylltiad dwfn â'i hanes hynafol o oes Rajput sy'n dangos yn ei chaerau a'i balasau mawreddog. Y cyfuniad unigryw hwn yn rhannol yw'r hyn sy'n gwneud Jaipur yn gyrchfan mor boblogaidd ymhlith twristiaid rhyngwladol sy'n ymweld ag India. Ac oherwydd ei fod mor boblogaidd gyda thwristiaid mae hefyd wedi dod yn lle sydd wedi'i gyfarparu i ddarparu llety moethus i'w ymwelwyr gyda'i dreftadaeth foethus a'i westai pum seren. Ar yr un pryd gall y rhai sydd am archwilio'r ddinas ar gyllideb dynn wneud hynny'n hawdd a mwynhau'r profiad. Allan o'r holl leoedd i weld a phethau i'w gwneud wrth wyliau yn Jaipur, dyma'r rhai y mae'n rhaid i chi eu gweld a'u gwneud.

Parhewch i ddarllen ....


Rhaid gweld lleoedd yn Delhi ar gyfer Twristiaid

Fel prifddinas India, mae gan Delhi hanes diddorol ac mae wedi'i stampio ledled y ddinas. O'r Oes Mughal hyd oes y trefedigaethau hyd heddiw, mae fel petai'r ddinas hon wedi'i boglynnu â haenau ar haenau o hanes. Mae gan bob man yn Delhi stori i'w hadrodd, pob un yn adrodd stori wahanol ac amrywiol

Parhewch i ddarllen ....


Gwyliau yn Ynysoedd Andaman a Nicobar ar gyfer Twristiaid Visa India

Efallai eich bod wedi penderfynu ymweld ag India am Fisa Twristiaeth Indiaidd, Fisa Busnes Indiaidd or Fisa Meddygol Indiaidd, ond os ydych chi'n dod fel Twristiaid yna, un o'r lleoedd mwyaf golygfaol yw gwyliau yn Andaman ac Ynys Nicobar. Os yw'r llun o India sydd gennych yn eich pen yn cynnwys gwastadeddau poeth a henebion gwladaidd hynafol, yna ni allech fod ymhellach o'r gwir. Er bod hynny'n sicr yn rhan o India, a llawer o dwristiaid yn cyfyngu eu hunain i weld dim mwy na'r rhan hon, y peth rhyfeddol am India yw hynny Mae India yn cynnwys mwy nag un math o dir.

Parhewch i ddarllen ....


Taith Nefol i Munnar, Kerala ar gyfer Twristiaid Indiaidd

Pan gyfeirir at Kerala fel Gwlad Duw Ei Hun mae hynny oherwydd lleoedd fel Munnar, sy'n dref fach yn ardal Idukki ac yn un o orsafoedd bryniau harddaf India. Yn fach o Kerala, a microcosm o bob math, mae'r orsaf fryniau hyfryd hon wedi'i lleoli yn yr Aberystwyth  Western Ghats ar uchder o 6000 tr. Mae'n dref fach dawel gyda mynyddoedd a bryniau syfrdanol, coedwigoedd godidog, planhigfeydd te a choffi, encilion bywyd gwyllt, a gwyrddni o gwmpas

Parhewch i ddarllen ....


Canllaw teithiwr Visa Twristiaeth India i Drenau Moethus yn India

Mae teithio yn India a gweld ei ddiwylliant cyfoethog, amrywiol a'i fywyd bob dydd mewn trên yn brofiad tebyg i ddim arall. Deg o un cyrchfan i'r llall yn Aberystwyth Ni fyddai India yn fforddio'r cipolwg i chi yn y math o India y byddwch yn ei weld yn eich pasio heibio tra ar drên. Er mwyn gwella'r profiad hwn i dwristiaid sy'n ymweld ag India mae yna trenau moethus arbennig yn India a olygwyd yn benodol i roi profiad unigryw i dwristiaid o ddiffuantrwydd traddodiad brenhinol y gorffennol. Mae'r trenau moethus hyn yn India ar gyfer twristiaid yn gwneud teithio ar drên a carwriaeth foethus, fythgofiadwy.

Parhewch i ddarllen ....