Rheswm pam y gelwir Kerala yn baradwys

 

Nid yw Kerala yn ddim llai na pharadwys ar y ddaear ac felly fe'i gelwir yn briodol fel Gwlad Duw Ei Hun. Wedi'i leoli ar y Arfordir Malabar yn Ne India, mae'r wladwriaeth yn enwog am ei thopograffi amrywiol, yn llawn rhwydweithiau o afonydd, llynnoedd, a chamlesi sy'n ffurfio'r hyn a elwir yn ddyfroedd cefn, traethau, a mynyddoedd gyda phlanhigfeydd te, coffi a sbeis, a llu o fywyd gwyllt a bioamrywiaeth. Mae cymaint o harddwch natur i'w archwilio yn Kerala a chyda mynnu ar ecodwristiaeth gynaliadwy, gall twristiaid archwilio'r wladwriaeth mewn ffordd nad yw'n effeithio'n andwyol ar ei hamgylchedd. Felly heb ragor o wybodaeth dyma restr o bethau i'w gwneud a lleoedd i'w gweld yn Kerala i dwristiaid.

Sut i gael Visa Indiaidd o'ch cartref

Cael eich Visa Indiaidd Ar-lein trwy lenwi ffurflen syml, y cyfan sydd ei angen yw cyfeiriad e-bost, dull talu a dylech allu llenwi ar gyfer y Cais Visa Indiaidd Ffurfiwch mewn dau i dri munud.

Rydym yn darparu ein cyngor arbenigol ar gyfer eich ymweliad â Kerala, a elwir hefyd yn Gods Own Country pan ymwelwch ag Indiaidd Fisa Twristiaeth Indiaidd.

Dyfroedd Cefn a Rhaeadrau yn Kerala

 

Rhaeadrau Visa Indiaidd Ar-lein Kerala

 

Mae rhai morlynnoedd a llynnoedd hallt yn Kerala, sydd â mwy o halltedd y mae dŵr croyw yn ei wneud ond llai na dŵr y môr, sy'n gorwedd yn gyfochrog ag Arfordir Malabar Môr Arabia yn ffurfio rhwydwaith a elwir yn ddyfroedd cefn Kerala. Mae'r dyfroedd cefn hyn yn enwog am farchogaeth cychod tŷ a rasys cychod yn ystod gwyliau ac maent yn un o brif atyniadau twristiaeth y wladwriaeth. Y mwyaf dyfroedd cefn poblogaidd Kerala y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw yn bendant yw dyfroedd cefn coed palmwydd Alleppey lle gallwch chi fynd â Mordeithiau Cychod Tŷ a bod yn dyst i'r ras cychod neidr traddodiadol ym mis Awst a mis Medi a dyfroedd cefn hyfryd Kollam, Llyn Ashtamudi, sy'n tref porthladd hynafol yn Kerala a'r porth i ddyfroedd cefn Kerala.

Mae Kerala hefyd yn gartref i rai o'r rhaeadrau harddaf a mawreddog y byddwch chi erioed wedi eu gweld yn eich bywyd a dylech chi ymweld â rhai o'r rhai mwyaf yn bendant rhaeadrau enwog Kerala, sef Rhaeadr Soochiparra tair haen yn Wayanad, wedi'u hamgylchynu gan goedwigoedd ar bob ochr, ac sy'n cwympo i bwll mawr lle gall twristiaid nofio ac ymdrochi; Rhaeadr Athirappilly yn Thrissur, sef y rhaeadr fwyaf yn India ac fe'i gelwir Niagara India; a Rhaeadr Palaruvi, sy'n un o'r rhaeadrau uchaf yn India.

 

Traethau a Goleudai yn Kerala

Goleudy Kovalam Visa Ar-lein Indiaidd

Mae Kerala yn eithaf enwog am ei thraethau, cymaint felly fel y gallai rhai pobl eu galw'n well na thraethau Goa hyd yn oed, yn enwedig gan fod rhai ohonynt yn gymharol llawer llai gorlawn ac yn fwy tawel a thawel, er bod digon o draethau yma hefyd lle mae twristiaid yn dod mewn heidiau. Ewch i un o Traethau gorau Kerala yn y misoedd rhwng Medi a Mawrth a byddech chi'n cael profiad eithaf cofiadwy. Y mwyaf traethau poblogaidd Kerala y dylech ymweld â nhw yw'r traethau gorau yn Kovalam, megis traeth y Goleudy, Traeth Samudra a Thraeth Hawa / Traeth Eve, sef y ymwelodd y mwyafrif â thraethau yn Kerala; Traeth Varkala a Thraeth Marari, sy'n dawelach ac yn llai mynych; traethau diarffordd Kannur, lle byddwch hefyd yn dod o hyd i dai traeth; a Bekal Beach yng Ngogledd Kerala lle gallwch ddod o hyd i westai moethus gerllaw.

Mae traethau Kerala yn cael eu gwneud yn fwy arbennig o lawer gan bresenoldeb goleudai cain a swynol arnyn nhw, sy'n atyniad mawr i dwristiaid yn Kerala. Rhai o Goleudai poblogaidd Kerala y mae'n rhaid i chi fynd i'w gweld yw Goleudy Alappuzha, sy'n 150 oed, Goleudy Varkala, a adeiladwyd yn yr 17th ganrif gan y Prydeinwyr, a Goleudy Vizhinjam, sef y goleudy uchaf yn Kovalam.

 

Gorsafoedd Bryniau yn Kerala

 

Gorsafoedd Bryn Ar-lein Visa Indiaidd yn Kerala

Mae Kerala yn eithaf unigryw oherwydd yn yr un wladwriaeth hon rydych chi'n cael nid yn unig traethau a llynnoedd a dyfroedd cefn ond hefyd gorsafoedd bryniau ar gyfer Mewndirol Kerala mae mynyddoedd, ceunentydd a chymoedd nerthol y Western Ghats lle mae'r coedwigoedd gwyrddlas yn cynnal llu o fywyd gwyllt ac a mae llawer o'r tir nad yw coedwigoedd yn ei orchuddio o dan blanhigfeydd te a choffi. Rhai o'r gorsafoedd bryniau gorau yn Kerala y gallwch chi dreulio gwyliau gwych yn Wayanad, y mae ei fynyddoedd niwlog, afonydd, rhaeadrau, a phlanhigfeydd sbeis yn gwneud iddo edrych fel delw; Munnar, sy'n enwog am ei blanhigfeydd te a blodau glas Neelakurinji, sy'n blodeuo unwaith mewn deuddeng mlynedd yn unig; a Vagamon, sydd wedi'i amgylchynu gan dri bryn ac sy'n llawn dolydd a llwybrau natur lle gallwch archwilio natur yn heddychlon a dod o hyd i ychydig o heddwch mewnol.

 

Bywyd Gwyllt yn Kerala

 

Bywyd Gwyllt Ar-lein Visa Indiaidd yn Kerala

Gan fod Kerala yn llawn o fforestydd glaw bythwyrdd a choedwigoedd collddail ucheldirol a bod ganddi hinsawdd drofannol llaith, mae'n anochel bod ganddi fywyd gwyllt a bioamrywiaeth amrywiol sy'n unigryw iddo'i hun. Mae'r fflora a'r ffawna prin ac egsotig yn aml yn cael eu gwarchod mewn llawer gwarchodfeydd bywyd gwyllt yn Kerala, rhai y dylech yn bendant geisio ymweld â nhw tra byddwch yn y wladwriaeth. Rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd o'r rhain yw Noddfa Bywyd Gwyllt Begur, lle byddwch chi'n dod o hyd i anifail fel bwlbwl Du, Peafowl, eirth, y fronfraith chwerthin, panthers, baeddod gwyllt; Gwarchodfa Teigr Parambikulam, lle byddwch chi'n dod o hyd i deigrod, llewpardiaid, Macaque cynffonog, Eliffant Asiaidd, Pibyddion Pwll, Cobras y Brenin, Cornbilen Brith Fawr, ac ati; a Noddfa Adar Mangalavanam, lle gellir gweld gwahanol rywogaethau o adar, megis dyfrlliw, pibydd y gors, gwahanol rywogaethau o ieir bach yr haf, a'r llystyfiant mangrof o'i amgylch.

 

Gwyliau yn Kerala

 

Gwyl Ar-lein Visa Indiaidd Onam Kerala

Mae Kerala yn dyst i lawer o ddigwyddiadau a gwyliau sy'n gwneud lle gwirioneddol ddiddorol a hynod ddiddorol i ymweld ag ef lle cewch gyfle i weld drosoch eich hun ei ddiwylliant a'i ysbryd unigryw. Mae'n rhaid i chi ymweld â'r ddinas yn ystod Biennale Kochi-Muziris lle mae arddangosfa ryngwladol o gelf gyfoes yn digwydd, sy'n cynnwys popeth o ffilm, cyfryngau newydd, a chelf perfformio, i osod, paentio a cherflunio. Yr wyl flynyddol hon yw'r arddangosfa gelf fwyaf yn India. Dylech hefyd ymweld â Gŵyl Siopa Grand Kerala lle mae busnesau bach yn ogystal â diwydiannau mawr i gyd yn cymryd rhan mewn digwyddiad siopa blynyddol a gynhelir rhwng mis Rhagfyr a mis Ionawr lle cynigir gostyngiadau, ad-daliadau a chwponau rhoddion mawr i gwsmeriaid i'w hyrwyddo. Twristiaeth Siopa yn Kerala.

 

Mae gennym yr holl help sydd ei angen arnoch chi os ydych chi'n cynllunio ymweliad ag India ac yn ceisio cymorth. Mynnwch gymorth gan Cefnogaeth Cwsmer Visa Indiaidd. Fel arfer, byddwch chi'n dod ar Fisa Twristiaeth Indiaidd ond mae yna rai eraill Mathau o Fisa Indiaidd (eVisa India) am fynd i mewn i India fel Fisa Busnes Indiaidd a Fisa Meddygol Indiaidd.