ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ വിസ

ഏർപ്പെടാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യമുള്ള ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർ ചികിത്സ സ്വയം ഒരു മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ വിസയ്ക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇമെഡിക്കൽ വിസ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ അറ്റൻഡന്റ് വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വിസയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിസകളും ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി ഇവിസ ഇന്ത്യയായി ലഭ്യമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിസ ഓൺ‌ലൈൻ പ്രാദേശിക ഇന്ത്യൻ എംബസി സന്ദർശിക്കാതെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ. സ്വയം ചികിത്സ തേടുക എന്നതായിരുന്നു യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം.

ഈ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസയ്ക്ക് പാസ്‌പോർട്ടിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാമ്പ് ആവശ്യമില്ല. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസയുടെ ഒരു PDF പകർപ്പ് നൽകും, അത് ഇമെയിൽ വഴി ഇലക്ട്രോണിക് ആയി അയയ്ക്കും. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് / ക്രൂയിസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പ്രിന്റൗട്ട് ആവശ്യമാണ്. യാത്രക്കാരന് നൽകുന്ന വിസ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വിസ ഓഫീസിലേക്ക് പാസ്‌പോർട്ടിലോ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ കൊറിയറിലോ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാമ്പ് ആവശ്യമില്ല.

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസ എന്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം?

വൈദ്യചികിത്സയുടെ കാരണത്താൽ അനുവദിച്ച ഹ്രസ്വകാല വിസയാണ് ഇമെഡിക്കൽ വിസ.

ഇത് രോഗിക്ക് മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്, അല്ലാതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അല്ല. പകരം കുടുംബാംഗങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കണം ഇമെഡിക്കൽ അറ്റൻഡന്റ് വിസ.

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഈ വിസ ഓൺലൈനായി ഇവിസ ഇന്ത്യയായി ലഭ്യമാണ്. സൗകര്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലേക്കോ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിലേക്കോ സന്ദർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഓൺലൈനായി ഈ ഇന്ത്യ വിസയ്ക്കായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഇമെഡിക്കൽ വിസ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം ഇന്ത്യയിൽ തുടരാനാകും?

മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യൻ വിസ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി പ്രവേശിച്ച തീയതി മുതൽ 60 ദിവസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളതാണ്. ഇത് ട്രിപ്പിൾ എൻട്രി അനുവദിക്കുന്നു അതിനാൽ സാധുവായ ഒരു ഇമെഡിക്കൽ വിസ ഉപയോഗിച്ച് ഉടമയ്ക്ക് മൂന്ന് തവണ വരെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രതിവർഷം മൂന്ന് തവണ ഇന്ത്യ ഇമെഡിക്കൽ വിസ നേടാൻ കഴിയും, അവിടെ ഓരോ ഇമെഡിക്കൽ വിസയ്ക്കും ആകെ 60 ദിവസം താമസം ലഭിക്കും.

ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ വിസയുടെ ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

മെഡിക്കൽ വിസയ്ക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്.

 • ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 6 മാസത്തെ പാസ്‌പോർട്ട് സാധുത.
 • നിലവിലെ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ ആദ്യ (ജീവചരിത്ര) പേജിന്റെ സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത വർണ്ണ പകർപ്പ്.
 • അടുത്തിടെയുള്ള പാസ്‌പോർട്ട് ശൈലിയിലുള്ള കളർ ഫോട്ടോ.
 • ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രിയുടെ letter ദ്യോഗിക ലെറ്റർ‌ഹെഡിൽ നിന്നുള്ള കത്തിന്റെ പകർപ്പ്.
 • സന്ദർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആശുപത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽ‌കുക.

ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ വിസയുടെ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • മെഡിക്കൽ വിസ ട്രിപ്പിൾ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നു.
 • മെഡിക്കൽ വിസ മൊത്തം 60 ദിവസം വരെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
 • നിങ്ങൾക്ക് 3 ൽ കൂടുതൽ സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇമെഡിക്കൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
 • 28 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും 5 തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടമകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പൂർണ്ണ പട്ടിക ഇവിടെ കാണുക.
 • ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ വിസ കൈവശമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഇമിഗ്രേഷൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ (ഐസിപി) നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാം. പൂർണ്ണ പട്ടിക ഇവിടെ കാണുക.

ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ വിസയുടെ പരിമിതികൾ

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസയ്ക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണ്:

 • ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 60 ദിവസം താമസിക്കാൻ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസയ്ക്ക് സാധുതയുള്ളൂ.
 • ഇത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ എൻട്രി വിസയാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആദ്യ പ്രവേശന തീയതി മുതൽ സാധുവാണ്. ഹ്രസ്വമോ ദൈർഘ്യമോ ആയ കാലയളവ് ലഭ്യമല്ല.
 • ഈ വിസ തരം പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാകാത്തതും റദ്ദാക്കാനാകാത്തതും വിപുലീകരിക്കാനാകാത്തതുമാണ്.
 • ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് മതിയായ ഫണ്ടുകളുടെ തെളിവുകൾ നൽകാൻ അപേക്ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
 • ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസയിൽ ഒരു മുൻ‌കൂർ ടിക്കറ്റോ മടക്ക ടിക്കറ്റോ നൽകാൻ അപേക്ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
 • എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ഒരു സാധാരണ പാസ്‌പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള official ദ്യോഗിക, നയതന്ത്ര പാസ്‌പോർട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല.
 • പരിരക്ഷിത, നിയന്ത്രിത, സൈനിക കന്റോൺ‌മെന്റ് പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസ സാധുതയുള്ളതല്ല.
 • പ്രവേശന തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്‌പോർട്ട് കാലഹരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പാസ്‌പോർട്ട് പുതുക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പാസ്‌പോർട്ടിൽ 6 മാസത്തെ സാധുത ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിസയുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാമ്പിംഗിനായി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പാസ്‌പോർട്ടിൽ രണ്ട് ശൂന്യ പേജുകൾ ആവശ്യമാണ്, അതിലൂടെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഇടാം.
 • നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റോഡിലൂടെ വരാൻ കഴിയില്ല, ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ വിസയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർ, ക്രൂയിസ് വഴി പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

പേയ്‌മെന്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ വിസ (ഇമെഡിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വിസ) എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്?

വൈദ്യചികിത്സ തേടുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ചെക്ക്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ വിസയ്ക്ക് പണമടയ്ക്കാം.

ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ വിസയുടെ നിർബന്ധിത ആവശ്യകതകൾ ഇവയാണ്:

 1. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ തീയതി മുതൽ 6 മാസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ള പാസ്‌പോർട്ട്.
 2. ഒരു പ്രവർത്തന ഇമെയിൽ ഐഡി.
 3. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺ‌ലൈൻ സുരക്ഷിത പേയ്‌മെന്റിനായി ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപാൽ അക്കൗണ്ട് കൈവശം വയ്ക്കുക.


നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ ഇവിസയ്ക്കുള്ള യോഗ്യത.

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പൗരന്മാർ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം പൗരന്മാർ, കനേഡിയൻ പൗരന്മാർ ഒപ്പം ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാർ കഴിയും ഇന്ത്യ ഇവിസയ്ക്കായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് 4-7 ദിവസം മുമ്പുതന്നെ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുക.